You are here: Home - Ekológia

Ekológia

Ekologia

Záleží nám na stave prostredia v ktorom žijeme a stave v akom ho zanecháme našim deťom a budúcim generáciám. Naša spoločnosť bola preto vždy odhodlaná prispievať k zlepšovaniu svojho environmentálneho profilu.

V súlade so systému environmentálneho manažérstva, a podľa povahy a veľkosti našich výrobných procesov a súvisiacich vplyvov na životné prostredie presadzujeme svoju vlastnú politiku životného prostredia, ktorej hlavnými atribútmi sú:

  • Prísny súlad s požiadavkami ekologických právnych noriem a predpisov
  • Preventívny prístup skôr než následné opatrenia s cieľom obmedziť negatívne vplyvy
  • Vyhodnocovanie vplyvov na životné prostredie už počas etapy projektovania v súvislosti so zavádzaním nových procesov a výrobkov a pokiaľ to bude možné, minimalizáciu negatívnych vplyvov
  • Zabezpečenie dostatočného ekologického vzdelávacieho programu so zámerom podporiť odhodlanie a osobnú zodpovednosť každého zamestnanca na všetkých úrovniach
  • Otvorená vzájomná komunikácia s lokálnou komunitou a miestnymi orgánmi.

Naša firma presadzuje svoju vlastnú politiku životného prostredia a rozširuje jej obsah navonok i do vnútra spoločnosti, dodržiavaním jej zásad v realite každodennej prevádzky.

Back to top